FAQs Complain Problems

समाचार

पेन्सन सिफारिस /वारेसनामा सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
३० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
वार्ड अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
आवश्यक कागजातहरु: 

१) निवेदन

२) पेन्सन पट्टा

३) सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्रहरू

४) स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का

५) चालु आ.व. सम्मको सम्पत्तिकर, सरसफाई शुल्क, व्यवसाय कर तिरेको रसिद